پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

نکات مهم در پیوند زنی پسته

 • نیمه اسفندماه بهترین زمان سربرداری درختان پسته جهت پیوندزنی است که در این موسم نهال ها باید از ارتفاع ۵۰ تا ۸۰ سانتی متری سربرداری شوند.
 • هنگام سربرداری درختان بزرگ(مسن) جهت پیوندزدن باید ضمن حفظ یک شاخه به عنوان آب کش، درخت از ارتفاع ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری بریده شود.
 • یک نوبت آبیاری اضافه در فروردین یا اردیبهشت جهت رشد بهتردرختان سربرداری شده به عملیات پیوندزنی کمک میکند.
 • چنانچه در اسفندماه موفق به سربرداری و آماده سازی درختان جهت پیوندزنی
  << پیوند بدنه ای >> نشده باشید میتوان از استفاده نمود.
 • برای درختانی که در سال جاری پیوند میشوند از کود ازته استفاده نکنید.
 • چنانچه قصد تغییر پیوند درختان بالغ را دارید روی هر درخت حداقل ۱۲ پیوند بزنید .
 • حداقل تا یک هفته پس از پیوندزدن آبیاری انجام نشود.
 • محل درختان نَر را در زمان پیوند زدن مشخص کنید.
 • سعی شود برای هر رقم، درخت نَر مخصوص همان رقم به منظور تضمین همزمانی در گلدهی پیوند شود.
 • درختان نر پسته را طوری در باغ به صورت زیگزاگ تعیین موقعیت کنید که فاصله دو درخت نَر بیش از ۴۰ متر نباشد.
 • تا زمانی که طول پیوندک ها به ۱۰ سانتیمتر نرسید هاست شاخه های اضافه را حذف نکنید.
 • هرگز پیوندک را روی پایه هایی که خشبی و محکم نشده اند نزنید.

تولید محتوا: webamiri.ir