پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

سرما زدگی در باغات پسته و راه های کاهش ان

استفاده از کودهای پتاسیمی:

استفاده از کودهای پتاسیمی بصورت کودآبیاری و محلولپاشی برگی در اواخر دوره رشد،

منجر به خشبی شدن رشدهای جدید و افزایش تحمل به سرما می شود. مهمترین نقش

پتاسیم افزایش غلظت شیره سلولی می باشد که با افزایش آن نقطه انجماد سلول

گیاهی کاهش می یابد. ازکودهای ازته بدلیل تحریک رشد رویشی و افزایش حساسیت به

سرما در اوایل پائیز استفاده نشود.

۲- استفاده از ترکیبات با میزان بالای آمینو اسید آزاد ( به ویژه پرولین)

استفاده از ترکیبات با میزان بالای آمینو اسید آزاد ) به ویژه پرولین( قبل از بروز سرما

به طور قابل توجهی مقاومت درخت را در برابر سرما و یخبندان افزایش می دهد. در اکثر

موارد خسارت ناشی از یخبندان با از دست دادن آب سلول همراه است. پرولین به عنوان

یک اسمولیت طبیعی با تنظیم کردن پتانسیل اسمزی سلول نقش کلیدی در جلوگیری از

هدر رفت آب درون سلولی در شرایط تنش، نقش ایفا می کند.

-۳ کنترل باکتری های تشکیل دهنده هسته یخ

به طور طبیعی فعالیت باکتری های یخ ساز در دمای مشابه ای که در آن آسیب یخبندان

به گونه حساس به سرما ایجاد می شود، صورت می گیرد. به عبارتی دیگر هر چه جمعیت

باکتری های تشکیل دهنده هسته یخ در بافت گیاهی بیشتر باشد احتمال تشکیل هسته

یخ در سلول و آسیب ناشی از خسارت سرما افزایش می یابد. این باکتری ها دمای نقطه

انجماد را بالا برده به طوری که سلول گیاهی که در حالت معمولی در دمای منهای ۵ درجه

سانتی گراد دچار آسیب یخبندان می گردد با وجود باکتری های یخ ساز در دمای منهای ۲

درجه دچار  آسیب یخبندان می گردد. به طور معمول استفاده از قارچ کش های مسی مدت

کوتاهی قبل از بروز سرما و یخبندان به منظور از بین بردن و یا کاهش جمعیت باکتری یخ

ساز و در نهایت کاهش آسیب یخبندان احتمالی ضروری بنظر می رسد.

تولید محتوا :webamiri.ir