پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

انواع پیوند پسته با توضیح روش

سه روش پیوندپسته در ایران مرسوم است

۱-پیوند لوله ای ۲-پیوند ماشوله ۳-پیوند شکمی ۴-پیوند اسکنه

پیوند اسکنه در قدیم در ایران کاربرد داشته که به تدریج کنار گذاشته شد هاست. هم

اکنون استفاده از پیوند لول های به دلیل سادگی، سرعت عملیات و درصد بالای جوش

خوردن بین پایه و پیوندک رواج یافته و ۹۰ درصد از درختان پسته با استفاده از این

روش تکثیر میشوند. در پیوند شکمی ابتدا شکافی افقی در پایین شکاف عمودی به

شکل برعکس زده می شود » تی انگلیسی «تا صمغ مترشحه از شکاف افقی مانع رویش

و رشد جوانه پیوندپسته نشود.آماد هسازی پایه، تهیه پیوندپسته و انجام عمل پیوندزنی

۳ ساله پسته ، در اسفندماه، نها لهای ۲ در زمین اصلی سربرداری می شوند. پس از رشد

جوان ههای جانبی بسته به نوع آرایش تنه درخت، ۱ تا ۳ شاخه جانبی روی پایه اصلی

نگهداری می شودو سایر شاخ هها حذف و روی شاخه های باقی مانده عملیات پیوند

انجام م یگیرد.در پیوند لوله ای هم اندازه بودن قطر پایه و پیوندک ضروری است، به این

منظورابتدا پایه و شاخه مناسب پیوندک انتخاب می شود.لازم است عمل پیوندپسته در

ارتفاع۵۰ تا ۸۰ سانتیمتری پایه انجام شود و نهال به صورت تک تنه هدایت شود.

عملیات پس از پیوندزنی پسته پس از پیوندزنی آبیاری باید منظم باشد و به فاصله هر

۱۴ روز یک بار انجام گیرد. جوان هها و پاجو شهایی که از زیر محل پیوندک روی پایه

تشکیل می شوند ۲۰ روز پس ، باید قطع گردند. حدود ۱۵ از عملیات پیون دزنی، با

اطمینان یافتن از جوش خوردن پیوندپسته، نوار پیوند بازشود.

تولید محتوا: webamiri.ir

  • دسته :‌ کشت و کار پسته
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۳۳۱۰