پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

کنترل زراعی باغات پسته

عملیات زراعی مثل شخم، کوددهی، آبیاری منظم و به میزان کافی، تنظیم فواصل کشت

و غیره باعث تقویت درخت و افزایش تحمل آن به آفت می گردد. زیرا هر عاملی که موجب

رشد و چوبی شدن هر چه سریعتر شاخه های تولیدی درخت در فصل بهار و تولید خوشه

های میوه با دم خوشه های قوی گردد، می تواند آلودگی را کمتر کند. بر عکس آن در خاک

های سبک، درختان پسته زودتر فعالیت رشدی خود را شروع نموده و به دلیل فقر مواد

غذایی شاخه های نازک و غیر خشبی ایجادمی نمایند که برای تغذیه آفت بسیار مناسب

است. از سوی دیگر چون باز شدن جوانه های گل و میوه در این درختان زودتر شروع می

شود، بنابراین اولین پروانه های خارج شده از شفیره این درختان را مورد حمله قرار می

دهند. مصرف کودهای دامی بویژه کود مرغی و یا کودهای ازته به منظور جبران ضعف های

خاک سبک، عاملی جهت افزایش آلودگی است، پس با توجه به آزمایش خاک کوددهی

باید صورت گیرد.