پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

پسته کال و جزئیات مربوط به ان

زمان شروع برداشت پسته کال هنگامى است که در ۳۰ تا۴۰ درصد از دانه هاى پسته، رنگ

پوست نازك روى مغز از سفید مایل به زرد به صورتى گشته باشد. باید سعى شود درصد

دانه هاى خندان در پسته کال از۱۵ درصد فراتر نرود. در پسته کالک مناطق سردسیر، درصد

خندان معمولاً پایین تر است.

بسته به اقلیم منطقه محل باغ، طول دوره مناسب براى برداشت پسته کال بین ۵ تا ۱۵ روز

مى باشد. در مناطق گرمسیر این مدت کوتاه و در مناطق سردسیر فرصت برداشت پسته

کال طولانى تر است. اخیراً با افزایش کنترل هاى بهداشتى در اروپا بر سر باقیمانده سموم

و فلزات سنگین در مواد غذایى، نگرانى هایى براى مغز سبز صادراتى ایران پیدا شده است.

بعنوان مثال، تعدادى از محموله هاى مغز سبز صادراتى از ایران حاوى مقادیر بالایى از

باقیمانده سم اسِتامى پراید بوده است. به همین دلیل، هم اکنون صادرکنندگان مغز

سبز کشور حساسیت ویژه اى نسبت به منشاء باغى تأمین پسته کال خود پیدا کرده اند.

قیمت پسته کال تر معمولاً در گذشته یک چهارم قیمت انس ۳۰ بوده است. – پسته فندقى

خشک خندان انس ۳۲ بطور معمول در قراردادهاى خریدو فروش پسته کال، اثردرصد دانه ای

طریقه اعمال پوکی:

پوکى در وزن قرارداد به یکى از دو طریق زیر اعمال مى شود:

حد مجاز پوکى بدون انداختن از وزن پسته ۵ یا ۷ درصد، براى پوکى بین حد مجاز تا ۱۵

درصد، انداختن وزن معادل مابه التفاوت درصد پوکى و حد مجاز، براى پوکى فراتر از ۱۵

درصد، انداختن وزن معادل درصد پوکى؛ حد مجاز پوکى بدون انداختن از وزن پسته ۱۰

درصد، براى پوکى فراتر از حد مجاز، انداختن وزن معادل درصد پوکى.

صادرکنندگان مغز سبز در هنگام عقد قرارداد خرید پسته کال، هر دو عدد پسته سن زده را

معادل یک عدد پوك در نظر مى گیرند. منتها خریداران دیگر سن زدگى را در نظر نمى گیرند.

ولى چنانچه منطقه اى سن زدگى وسیع داشت محصول آن منطقه را بصورت کال خریدارى

نمى کنند.

تولید محتوا:webamiri.ir 

  • دسته :‌ پسته و مغز کال
  • تاریخ انتشار :‌ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
  • نویسنده :‌ آرمان کشاورزی
  • بازدید :‌۱۶۹۷