پسته کشاورزی – فروش پسته درجه یک رفسنجان

فروش پسته، خرید پسته، قیمت پسته، پسته رفسنجان، پسته کرمان مشاهده

مرحله شکستن پسته و نحوه ان

محصول مرحله شکستن پسته در سه گروه مغز سالم، ضایعات (لپه، شکسته و خرد) و

پسته  هاى نشکسته (زیرغربالى و بادامى ریز) تحویل صاحب کالا مى شود.

در فرآیند شکستن جهت حصول یکنواختى اندازه در پسته ورودى به دستگاه هاى بشکن،

هرچه تعدد خانه هاى غربال و در نتیجه درجه بندى پسته از نظر اندازه بیشتر باشد،   زخم خوردگى مغز در دستگاه هاى

بشکن به شدت از قیمت مغز حاصله مى کاهد. در مرحله شکستن، افت مجاز تقریباً معادل

یک واحد عیار مغز مى باشد. در صورت وجود درصد بالایى از پسته خندان در پسته کالک

ورودى به مرحله شکستن پسته ، افت وزن این مرحله افزایش مى یابد.

حد مجاز وجود ضایعات حاصل از عملیات شکستن پسته کالک بطور معمول ۷ تا ۸ درصد

مى باشد. در صورت برون سپارى شکستن پسته کالک براى استحصال مغز، باید به نحوى

از امانت دارى کارگاه طرف قرارداد در بازگرداندن عین مغز کالک تحویلى اطمینان

حاصل کرد. از آنجا که پوست استخوانى شکسته شده متعلق به کارگاه شکستن پسته

کالک مى باشد، اجرت شکستن پسته کالک تحت تأثیر ارزش پوست استخوانى مى

باشد. هزینه شکستن هر کیلو پسته کالک ورودى به کارگاه شکستن به قیمت هاى سال

۱۳۹۰ حدود ۱۵۰ تومان بوده است.

نولید محتوا: webamiri.ir